30
دسامبر

ریل تجهیزات رک

 

برند:HPآسیا

جهت نصب تجهیزات اضافی در داخل رک

با عمق  های 60-80-100