تجهیزات شبکه

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT7 FFTP

. مطابق استانداردهای  ISO/IEC-11801 and TIA/EIA-568  ۴ .زوج کابل ۱۰۰% مس .روکش رشته‌های سیم پولی اتیلن سنگین  PE .دارای یک روکش فویل بر روی هر زوج سیم .یک روکش […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT6 SFTP LSZH

. مطابق استانداردهای ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸ . ۴ زوج کابل %۱۰۰ مس . روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین  PE . دارای نخ ابریشمی با […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT6 SFTP Outdoor-Double Jacket

. مطابق استانداردهای ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸ ۴.زوج کابل %۱۰۰ مس . روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین  PE .دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT6 SFTP Outdoor-Single Jacket

 .مطابق استانداردهای ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸ . ۴ زوج کابل %۱۰۰ مس .روکش رشته های سیم پولی اتیلن PE .دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT6 UTP LSZH

 .مطابق استانداردهای  ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸ ۴.زوج کابل %۱۰۰ مس . روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین  PE . دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT6 AUTP LSZH

. مطابق استاندارد ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸ . ۴ زوج کابل %۱۰۰ مس . روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین  PE . دارای نخ ابریشمی […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT6 AUTP

. مطابق استانداردهای ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸ ۴. زوج کابل %۱۰۰ مس .روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین  PE .دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT6 UTP

. مطابق استانداردهای  ISO/IEC-11801, TIA/EIA-568 ۴.زوج کابل ۱۰۰% مس . روکش رشته‌های سیم پولی اتیلن سنگین  PE . دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا .روکش کابل از […]
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

CAT6 FTP

.مطابق استانداردهای  ISO/IEC-11801and TIA/EIA-568 ۴.زوج کابل ۱۰۰% مس . روکش رشته‌های سیم پولی اتیلن سنگین PE . دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا . سیم تخلیه و روکش فویل آلومینیومی […]
۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT6 SFTP

. مطابق استانداردهای  ISO/IEC-11801 and TIA/EIA-568 .۴ زوج کابل ۱۰۰% مس . روکش رشته‌های سیم پولی اتیلن سنگین  PE .دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا . سیم تخلیه ، […]
۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT5e UTP

. مطابق استانداردهای  ISO/IEC-11801 and TIA/EIA-568 . زوج کابل ۱۰۰% مس  . روکش رشته‌های سیم پولی اتیلن سنگین  PE . دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا . روکش کابل از […]
۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT5e FTP

. مطابق استانداردهای  ISO/IEC-11801 and TIA/EIA-568 . ۴زوج کابل ۱۰۰% مس . روکش رشته‌های سیم پولی اتیلن سنگین PE . دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا . سیم تخلیه […]
۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT5e FTP-outdoor

 مطابق استانداردهای ISO/IEC – ۱۱۸۰۱ and TIA/EIA – ۵۶۸  ۴ زوج کابل %۱۰۰ مس روکش رشته های سیم پولی اتیلن سنگین   PE دارای نخ ابریشمی با تحمل […]
۹ بهمن ۱۳۹۵

CAT5e SFTP

. مطابق استانداردهای  ISO/IEC-11801, TIA/EIA-568. . ۴زوج کابل ۱۰۰% مس . روکش رشته‌های سیم پولی اتیلن سنگین  PE . دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا […]