رادیو وایرلس دستگاهی است که میتواند دیتاهای یک شبکه را به منظور ارتباط با دیگر شبکه ها به صورت امواج دربیاورد و از نقطه ای به نقطه ای ارسال یا دریافت کند،  هر کدام از این رادیوهای وایرلس یا به گفته عامیانه آنتن رادیویی میتوانند به صورت یک اکسس پوینت عمل کنند. برای استفاده از رادیو های وایرلس از دکل مهاری یا دکل مخابراتی استفاده میشود.